Her Campus Logo Her Campus Logo
Her Campus Placeholder Avatar

Jenna Legge

Carleton '24