Her Campus Logo Her Campus Logo
Her Campus Placeholder Avatar
Shivani Patel

BU