Her Campus Logo Her Campus Logo
Her Campus Placeholder Avatar

Samantha Jackson

U Conn