Her Campus Logo Her Campus Logo
Her Campus Placeholder Avatar

Emily Stapleton

Miami

Unfortunately, not Blake Lively