Her Campus Logo Her Campus Logo
Her Campus Placeholder Avatar

Poppy Branchett

Nottingham '23

I'm Poppy,
A third year Business Management student.