Her Campus Logo Her Campus Logo
Her Campus Placeholder Avatar
Folasade Lapite

U Penn