Her Campus Logo Her Campus Logo
Her Campus Placeholder Avatar

Samantha Regan

Utah

I like skiing.