Her Campus Logo Her Campus Logo
Her Campus Placeholder Avatar

Palak Shah

UIC

Hi!