Her Campus Logo Her Campus Logo
Her Campus Placeholder Avatar
Kaira Teschke

Miami (OH)

Kaira is a Freshman contributing writer for Her Campus Miami (OH).