Her Campus Logo Her Campus Logo
Her Campus Placeholder Avatar

Elizabeth Byrne

Freshman Medill student at Northwestern University