Her Campus Logo Her Campus Logo
Her Campus Placeholder Avatar
Tiffany Vellis

Hofstra