Her Campus Logo Her Campus Logo
Her Campus Placeholder Avatar

Samantha Jones

U Penn