Her Campus Logo Her Campus Logo
Her Campus Placeholder Avatar
Samantha Jones

U Penn