Her Campus Logo Her Campus Logo
Her Campus Placeholder Avatar

Nadya Zheleznyak

BU '27

I am a member from Boston University majoring in Public Relations