Her Campus Logo Her Campus Logo
Her Campus Placeholder Avatar
Madeleine LaPlante-Dube

Miami (OH)