Her Campus Logo Her Campus Logo
Her Campus Placeholder Avatar

Gemma Cohn

Harvard